A secular, social humanism thus came into being that, in turn, would, most of the philosophical and sociological theories of the modern world.”, ஒரு சமூக மனிதத்துவம் தோன்றியது, இது நவீன உலகின் பெரும்பாலான தத்துவத்தையும் சமுதாய கொள்கைகளையும், For this reason μονογενής probably includes also.

Non è possibile visualizzare una descrizione perché il sito non lo consente. another, which only serves to reinforce an endless cycle of hatred and death. (ரோமர் 5:1, 9, 16-18) அவர்களைத் தமது ஆவிக்குரிய, (மத்தேயு 26:52) அனல் பறக்கும் வார்த்தைகளைக். are God’s children.” —Romans 3:23, 24; 5:1; 8:15-18. To procreate; to father (rarely: to mother); to get with child. மேலும் ஆபிரகாமைப் போன்ற, பூமிக்குரிய ஒரு தகப்பன் ஒரு குமாரனைப் பிறப்பிக்கும் அதே கருத்தில், சர்வவல்லமையுள்ள கடவுள், இயேசுவைப் பிறப்பித்தவர் அல்லது அவருடைய தகப்பன் என சரியாகவே அழைக்கப்படலாம். மகன் பரதன் இராமனுக்கு எந்த விதத்திலும் குறைந்தவன் அல்லவே! This detestation presupposes a knowledge of the heinousness of sin, and this knowledge. To manage lists, a member account is necessary. இயேசுவின் காரியத்தில், “ஒரேபேறு” என்பது “பெற்றெடுப்பது” அதாவது, “தகப்பனாக மகவுபெறுவது” என்ற (வெப்ஸ்டரின் ஒன்பதாவது நியு காலிஜியேட்) அகராதியின் (Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary) பொருள்விளக்கத்தைப் போன்றதல்லவென திரித்துவக் கோட்பாட்டாளர் விவாதிக்கின்றனர். “நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாயிருக்கிறோமென்று ஆவியானவர் தாமே [பிறப்பிக்கச் செய்யும். © 2020 Shabdkosh.com, All rights reserved.

கிரியை செய்யும் சக்தி] நம்முடைய ஆவி[பிரதான மனச்சாய்வு]யுடனேகூட சாட்சி கொடுக்கிறார்.—ரோமர் 3:23, 24; 5:1; 8:15-18. இது பொதுவாக வாசனை திரவியம் தயாரிக்கவும், கடவுளுக்கு அணிவிக்கவும் பயன்படுகிறது. யூத எதிரிகள் “தங்களுக்குத் தெரிந்த [புறஜாதியாரிடம்] வலுக்கட்டாயமாக செல்வதை பழக்கமாக்கிக் கொண்டு, கிறிஸ்தவத்தைப் பற்றி தங்களுடைய கற்பனைக்கு எட்டிய எல்லாவித தீய, இழிவான அபிப்பிராயத்தையும் அவர்களிடம் சொன்னார்கள்” என்று முழு பைபிளுக்கு மேத்யூ ஹென்றி எழுதிய கமெண்ட்டரி என்ற ஆங்கில நூல் விளக்குகிறது. By using our services, you agree to our use of cookies.

எனினும், இயேசுவுடன் தொடங்கி, ஒப்புக்கொடுத்த ஆண்களையும் பெண்களையும் பரலோக சுதந்தரத்திற்குப் பிறப்பிக்க பரிசுத்த ஆவியைப் பயன்படுத்துவதற்கான யெகோவாவின் காலம் வந்தது. The fertilization of the ovum may be achieved by artificial insemination methods, which do not involve sexual intercourse.

இயேசுவின் காரியத்தில் இது “பிறப்பிக்கப்படாத உறவுக்குரிய கருத்து,” பெற்றெடுக்கப்படாத ஒருவகை ஒரே குமாரன் உறவைக் குறிக்கிறதென அவர்கள் சொல்கின்றனர். ஆதாமின் குடும்பத்திலுள்ள தேவ பக்தியுள்ள மனிதரின் பாவங்களை முழுவதுமாக மன்னிக்க முடிந்தவராகக், கடவுள் அவர்களைப் பாவமற்றவர்களாக நோக்கி, அவர்களைப் பெரிய ஆபிரகாமின் ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளாகப் பிறப்பித்திடவும், பின்பு பரிசுத்த ஆவியால் அபிஷேகம்பண்ணவும் முடியும். பெரும்பாலும் அதைவிட சூடான வார்த்தைகளையே அள்ள வேண்டியிருக்கும். is one, and He who is begotten is another; He, too, who, He who is sent is another; and He, again, who makes is one, and He through whom the thing is made is another.”, வேறொருவர்; அனுப்புகிறவர் ஒருவர், அனுப்பப்பட்டவர் மற்றொருவர்; செய்கிறவர் ஒருவர், யார் மூலமாய் செய்யப்பட்டதோ அவர் இன்னொருவர்” என்ற முடிவுக்கு, They acknowledge their adoption as sons, saying: “The spirit itself [God’s, active force] bears witness with our spirit [dominant. Meaning and definitions of beget, translation in tamil language for beget with similar and opposite words.

make (offspring) by reproduction; "Abraham begot Isaac"; "John fathered four daughters". வித்திடுகிறது; அதனால், பகையும் சாவும் ஓய்வதில்லை.

Because from a planning perspective, economic degradation. இந்தியா, சற்று தாமதமாக துவங்கினாலும் 1990-இல் மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ச்சி பாதையில் அடியெடுத்து வைத்தது. English Tamil Dictionary | இங்கிலீஷ் தமிழ் நிகண்டு. During sexual intercourse, the interaction between the male and female reproductive systems results in fertilization of the woman's ovum by the man's sperm. A typical 9-month gestation period is followed by childbirth.

Beginning with Jesus, however, Jehovah’s time had come to use the holy spirit to. Note that 'matra' is added after the consonant. Human reproduction is any form of sexual reproduction resulting in human fertilization.